pieniozekmdr hab. prof. UP Marek Pieniążek

Nota biograficzna

Od kilku lat dr hab. prof. UP Marek Pieniążek sprawuje artystyczną i merytoryczną opiekę nad literacką
i kulturotwórczą działalnością Klubu Literackiego w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.

Marek Pieniążek: poeta, teatrolog i polonista, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, w Pracowni Edukacji Regionalnej, a także w Pracowni Dramatu i Teatru. Kierownik Zespołu Badań nad Mediatyzacją Kultury i Sztuki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół performatywnych aspektów dydaktyki i kultury współczesnej oraz literatury i teatru w przestrzeni zmediatyzowanej. Autor książek Akt twórczy jako mimesis. „Dziś są moje urodziny” – ostatni spektakl Tadeusza Kantora (2005), Szkolny teatr przemiany. Dramatyzacja działań twórczych w procesie wychowawczym (2009). Wydał kilka autorskich tomików poetyckich (m.in. Zasypiam w twoich oczach, 1994; Sen nas owiewa, 1995; Dajcie mi ciszę, 1998). Opracował wznowienia przedwojennych powieści Jana Waśniewskiego (Ognie w pirytach, 2008; Po dniówce, 2009). W 2013 r. ukazała się jego rozprawa Uczeń jako aktor kulturowy. Polonistyka szkolna w warunkach płynnej nowoczesności. W ostatnich latach zredagował kilka tomików pisarzy i poetów Olkusza: m.in. A. Piątek, Mój prywatny konfesjonał, 2012; E. Pogan, Mogę się śmiać, 2014; J. Majcherkiewicz, Dotyk anioła, 2015.

Monografie autorskie:

 1. Akt twórczy jako mimesis. „Dziś są moje urodziny” – ostatni spektakl Tadeusza Kantora, Universitas, Kraków 2005.
 2. Szkolny teatr przemiany. Dramatyzacja działań twórczych w procesie wychowawczym, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2009.
 3. Uczeń jako aktor kulturowy. Polonistyka szkolna w warunkach płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2013.

Książki zredagowane:

 1. Jan Waśniewski, Ognie w pirytach, [wznowienie powieści z 1935 roku], wstęp i oprac.: M. Pieniążek, J. Liszka; wydawca: GOK Bolesław, Bolesław-Katowice 2008.
 2. Jan Waśniewski, Po dniówce, [wznowienie opowiadań z 1938 roku], wstęp i oprac.: M. Pieniążek, Wydawca: GOK Bolesław, Bolesław 2009.
 3. Rzeka płynie przez mój dom. XXX-lecie Klubu Literackiego MOK w Olkuszu. 1982-2012, wybór, red. i wstęp: M. Pieniążek, Olkusz 2012.
 4. Anna Piątek, Mój prywatny konfesjonał, red. i przedmowa: M. Pieniążek, Olkusz 2012.
 5. Ewa Pogan, Mogę się śmiać, red. M. Pieniążek, M. Drapacz, przedm.: M. Pieniążek, Olkusz 2014.
 6. Uwierz (katalog wystawy poświęconej walce z rakiem), red. M. Pieniążek i Stowarzyszenie Zielone Światło, wstęp: M. Pieniążek, Olkusz 2014.
 7. Jacek Majcherkiewicz, Dotyk anioła, red. i wstęp: Marek Pieniążek, Olkusz 2015.
 8. Irena Włodarczyk, Rozmowy numerowane, red. i wstęp: Marek Pieniążek, Olkusz 2015.
 9. Kazimiera Janczy, Nim zatrzyma mnie czas, red. i wstęp: Marek Pieniążek, Klucze 2016.

Artykuły naukowe w tomach zbiorowych:

 1. Tadeusz Kantor – idealny widz własnego spektaklu, [w] Uwzględniając widza. Od Pirandella do Bergmana, pod red. W. Balucha i M. Sugiery, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.
 2. Granice dyskursu strukturalno-semiotycznego na przykładzie partytury Wielopole, Wielopole Tadeusza Kantora. [w] Interpretacje dramatu. Dyskurs, postać, gender, pod red. M. Sugiery, wyd. Księgarnia Akademicka 2002.
 3. Poetyckie zakorzenianie tożsamości, czyli o związkach olkuskich literatów z regionalizmem, w: Region i edukacja. Literatura – kultura – społeczeństwo, pod red. Z. Budrewicz i M. Kani, Wydawnictwo Naukowe DWN Kraków 2006.
 4. Podręcznik jako narzędzie do „czytania” ucznia, w: Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język, pod red. H. Synowiec, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2007.
 5. Recepcja ostatniego spektaklu Tadeusza Kantora „Dziś są moje urodziny” w Niemczech i Szwajcarii, w: Sztuka jest przestępstwem. Tadeusz Kantor a Niemcy i Szwajcaria, pod red. U. Schorlemmer, Cricoteka, Verlag für moderne Kunst Nürnberg, Kraków-Nürnberg 2007 (wersja polska i niemiecka).
 6. Baśniowy Cygan jako współczesny „homo sacer”? Cygańsko-polska antropologia ponowoczesnego marzenia, w: Romowie w Polsce i Europie. Historia, prawo, kultura, pod red. P. Borka, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2007.
 7. Poetyka kulturowa dla szkoły. Dydaktyka polonistyczna wobec wyzwań antropologii literatury, w: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria VIII, pod red. B. Farona, WN AP Kraków, Kraków 2008.
 8. Powieść „stąd” jako czytelnicze studium antropologiczno–cywilizacyjne. Podolkuskie ścieżki tekstów Jana Waśniewskiego, w: Zapisane w krajobrazie. Literacko-kulturowe obrazy regionów dawniej i dziś, pod red. Z. Budrewicz i M. Kani, Wydawnictwo PANDIT, Kraków-Bukowno 2008.
 9. Odys – Wyspiański – Grotowski – Kantor – uczeń? Historia i ciało w perspektywie antropologicznej dydaktyki dramatu, w: Dramat w historii, historia w dramacie, pod red. J. Waligóry, K. Latawiec i in., WN UP, Kraków 2009.
 10. Szkolna polonistyka odcięta od diagnoz wspólczesności: groźne konsekwencje modernistycznego wyprofilowania licealnej podstawy programowej, w: Nowa podstawa programowa: proces dydaktyczny – egzamin, red. E. Jaskółowa, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2009, s. 140-150.
 11. Szkolny dialog modernizmu z postmodernizmem: z dramatu milczącej wrogości ku metodyce dramatycznego poznania, w: Dialog kultur w edukacji, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, W UMCS, Lublin 2009.
 12. Uczeń jako aktor kulturowy. Wstęp do antropologicznej metodyki literatury i języka polskiego, w: Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, pod. red. D. Karkut, T. Półchłopka, Rzeszów 2010.
 13. Antropologia literacka jako perspektywa dla dydaktyki polonistycznej, w: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia ad Didacticam Litterarum Polonorum et Linguae Polonae Prtinentia II, pod red. M. Jędrychowskiej, D. Łazarskiej, E. Mikoś, Kraków 2010.
 14. Wiersz jako pomnik, ścieżka, punkt obserwacyjny i ślad: z poetycką mapą ruszamy w bliższy i dalszy świat, w: Podróże po Małopolsce : literatura, kultura, edukacja, pod. red. Z. Budrewicz i M. Kani, Kraków 2010.
 15. Ocenianie w świecie pozbawionym kryteriów. Ewaluacja polonistyczna wobec otwartych procesów ponowoczesności, w: Efekt motyla II. Humaniści wobec metaforyki teorii chaosu. Studia pod red. K. Bakuły i D. Heck, Kraków 2011.
 16. Lekcja polskiego w płynnej nowoczesności. Uczeń jako aktor kulturowy, w: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia ad Didacticam Litterarum Polonorum et Linguae Polonae Prtinentia III, pod red. M. Jędrychowskiej, M. Szymańskiej, Kraków 2011.
 17. Uczyć pragnienia. Dydaktyka polonistyczna w dialogu z pożądaniem, w: Gender-Queer-Edukacja II. W stronę praktyki, pod red. B. Skowronka, Kraków 2011.
 18. Dzieło artystyczne jako przestrzeń dydaktyczna. W krainie scenariuszy kulturowych, w: Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe zagadnienia, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Lublin 2011.
 19. Między nowoczesnością doktrynalną a idiomatyką po-ponowoczesności. Dylematy uniwersyteckiej dydaktyki literacko-teatralnej, w: Doświadczenie nowoczesności. Perspektywa polska – perspektywa europejska, red. E. Paczoska, J. Kulas, M. Gołubiewski, Warszawa 2011.
 20. Gdy język ojczysty staje się coraz bardziej obcy. Edukacja w poszukiwaniu polskiego paradygmatu humanistycznego, w: Europa Środkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotkania. Na szlakach tradycji i kultury, red. K. Święcicki, Gniezno 2012.
 21. Szkolne ścieżki języka: z gramatycznych uwikłań ku performatyce życia, w: Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, red. B. Niesporek-Szamburska, Katowice 2012.
 22. Tragizm, wiedźmy i Elsynor. Co Szekspir mówi dzieciom we współczesnej szkole, w: Szekspir wśród znaków kultury polskiej, red. E. Łubieniewska, K. Latawiec, J. Waligóra, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012, s. 405-422.
 23. Na pograniczu metropolii: język regionu w opowiadaniach Jana Waśniewskiego, w: Okolice metropolii: tożsamość – edukacja – kultura, red. Z. Budrewicz, M. Kania,
  Kraków 2012.
 24. Budowanie na wyspach? Szkolne archipelagi tożsamości, w: Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 2., Literatura i kultura, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2013.
 25. Transmedialne ja – czyli podmiot performatywny w relacji z kulturą, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura V, red. A. Ogonowska, Kraków 2013.
 26. Budzić emocje, wytwarzać realność. Poezja jako performatyka wydarzenia, w: Emocje, ekspresja, poetyka – przegląd zagadnień, red. D. SAniewska, Kraków 2013.
 27. Wchodzę w obrazy, tworzę krajobrazy. Ponowoczesne horyzonty doświadczenia, w: Krajobrazy pamięci, pamięć krajobrazu, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2014.
 28. Kantor – reaktywacje własnej realności. Ostatnie spektakle Teatru Cricot 2, w: Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności, red. M. Bryś, A. R. Burzyńska, K. Fazan, Kraków 2014.
 29. Kantor – reactivating one’s own reality : late productions by Cricot 2, w: Tadeusz Kantor Today: metamorphoses of death, memory and presence / Katarzyna Fazan, Anna Róża Burzyńska, Marta Bryś, (eds.), Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2014, s. 225-240, seria: Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives ; vol. 7.
 30. Edukacja performatywna jako skuteczny model nauczania, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 2014, z. 6, s. 106-120.
 31. Podmiot w transmedialnym dialogu z kulturą. Od fantazmatu do nowych form dramatu egzystencji, w: Dramat i doświadczenie, red. B. Popczyk-Szczęsna, M. Fizgał, Katowice 2014.
 32.  Polskie Akropolis czy środkowoeuropejski meeting point? Kraków jako narastające nie-miejsce, w: Kraków : miejsce i tekst / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Magdalena Roszczynialska, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2014.
 33. Polonocentryczny dyskurs edukacyjny: ramy, poetyka, transgresje, w: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, Tom – I-III, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, Kraków 2014.
 34. Immunization of didactics of national languages in Slavic Europe, w: Innovation of implementation in education and pedagogical work – challenges and dilemmas, red. A. Sarvanowic, University of Belgrade, Belgrad 2014.
 35. Ciało, moc, pragnienie, pożądanie. Antyczny heros we współczesnym filmie i teatrze, w: Fundamenty czy fundamentalizmy. Antyk grecko-rzymski i Biblia w szkole, red. K. Biedrzycki, E. Jaskółowa, Warszawa 2015, s. 163-176.
 36. Szkolne laboratoria teatralne 2.0, w:  Uczeń – nauczyciel – badacz  w przestrzeni teatru, red. B.  Gromadzka, J. Kaniewski, W. Wantuch, Poznań 2015, s. 45-58.
 37. Immunization of Didactics of National Languages in Central Europe, „International Journal of Language and Linguistics”, Vol. 2, No. 4, October 2015, New York.

Publikacje naukowe w czasopismach punktowanych:

 1. Zamiast następnego „zwrotu”: dramatyczna teoria literatury, „Teksty Drugie”, 2010 nr 1, s. 86-92.
 2. Dramat w historii, historia w dramacie: konferencja naukowa w Akademii Pedagogicznej: Kraków, 15-17 IV 2008 r., „Ruch Literacki” 2008, z. 6, s. 683-686.
 3. Beckett pod bezpiecznikiem modernistycznych doktryn, czyli doskonały model podmiotu nowoczesnego, „Teksty Drugie”, 2012 nr 1/2, s. 125-131.
 4. Stany graniczne literatur. Przypadek lektury szkolnej, w: Studia Slavica XVIII/2, red. J. Czaplińska, J. Racławska, Opole 2014, s. 27-38.
 5. Odtekstowić świat: poetyckie afordancje w projekcie Dom wzgórz, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura VII, r A. Ogonowska, Kraków 2015.
 6. Dydaktyki języka narodowego w słowiańskiej Europie. Projekt  poetyki immunizacji, „Studia Slavica” XIX/2, 2015, ISSN 1803-5663, 7-17.

Publikacje naukowe w pozostałych czasopismach:

 1. Przekroczyć śmierć w teatrze, „Barbarzyńca” 2000, nr 6.
 2. Poszukiwanie autora trwa, „Didaskalia” 2000, nr 40.
 3. Przestrzeń życia, przestrzeń tragedii, przestrzeń wyobraźni. Róża Stefana Żeromskiego, „Barbarzyńca” 2002 nr 7-8.
 4. Sztuka to miłość powtórzona. Miłosne epifanie Tadeusza Kantora. „Dekada Literacka” nr 4, Kraków 2004.
 5. Teatralizacja w procesie wychowawczym, (Cz. I-III), „Nowa Polszczyzna” 2005, nr 3, s. 48-52; nr 4, s. 38-43; nr 5, s. 48-53
 6. Nowoczesne zadania szkolnego teatru, (cz. IV-V), „Nowa Polszczyzna” 2006, nr 1, s. 33-40; nr 2 s. 38-44.
 7. Problem tożsamości ucznia w ponowoczesnej polonistyce szkolnej, (cz. I- II), „Polonistyka”, 2007, nr 4, nr 5.
 8. Teatr między literaturą a szkolną tablicą, czyli od Ajschylosa do Mrożka z Ewą Łubieniewską, „Nowa Polszczyzna” 2006, nr 3, s. 57-60.
 9. Literatura, gramatyka i klasówka na ekranie? Media w służbie polonisty, „Polonistyka”, 2008, nr 10.
 10. Konferencyjne dyskusje o metodycznych problemach kształcenia odbioru tekstów literackich i innych tekstów kultury: podsumowanie, (współautorstwo: K. Lange)
  w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 2010, Z. 1, s. 290-297.
 11. Naukowa młodzież wobec nowoczesności i ponowoczesności: warszawska konferencja „Doświadczenie nowoczesności w literaturze i teatrze. Perspektywa polska – perspektywa europejska, czerwiec 2009, „Konspekt” 2011, nr 1 (38), s. 147-150.
 12. Ja realny pod niebem moich transcendencji. Poszerzanie „pokoików wyobraźni” Tadeusza Kantora, „Performer” 2011, nr 2, http://www.grotowski.net/performer/performer-2
 13. Hamlet, czyli wielka sceniczna heureza: o marcowej konferencji szekspirowskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym i Innym Szekspirze z prof. Małgorzatą Sugierą, kierowniczką Katedry Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmawia dr Marek Pieniążek, „Konspekt” 2011, nr 2 (39), s. 38-43.
 14. Uczeń jako aktor kulturowy, „Konspekt” 2013, nr 3 (48), s. 44-46.
 15. Język polski coraz bardziej obcy?, „Indeks” 2014, nr 5-6, (149-150), s. 13-16.
 16. Detekstualizacja poezji, czyli ku transmedialnej poetyce doświadczenia, Konspekt” 2014, nr 3 (52), s. 60-64.
 17. Tadeusz Kantor – poeta, „Konspekt” 2015, nr 2 (55), s. 13-16.

Publikacje w języku niemieckim i rosyjskim i angielskim:

 1. Recepcja ostatniego spektaklu Tadeusza Kantora „Dziś są moje urodziny” w Niemczech i Szwajcarii, w: Sztuka jest przestępstwem. Tadeusz Kantor a Niemcy i Szwajcaria, pod red. Uty Schorlemmer, Cricoteka, Verlag für moderne Kunst Nürnberg, Kraków-Nürnberg 2007 (tom w wersji niemieckojęzycznej)
 2. Posliednie spektakli Tadeusza Kantora, w: „Woprosy Teatra” 2008, nr 1-2, Moskwa (publikacja w jęz. rosyjskim)
 3. The Panorama Racławicka: a Battleground for Identity, (współautorstwo: Mila Szczecina, Victor Adorjan), „Performer” 2012 nr 5, http://www.grotowski.net/performer/performer-5/panorama-raclawicka-battleground-identity
 4. Immunization of didactics of national languages in Slavic Europe, w: Innovation of implementation in education and pedagogical work – challenges and dilemmas, red. A. Sarvanowic, University of Belgrade, Belgrad 2014.
 5. Immunization of Didactics of National Languages in Central Europe, „International Journal of Language & Linguistics”, Vol. 2, No. 4, October 2015, ISSN 2374-8850 (Print), 2374-8869 (Online). http://ijllnet.com/journals/Vol_2_No_4_October_2015/2.pdf

Wystąpienia na konferencjach naukowych:

 1. Referat: Elektroniczna Cricoteka, odczyt na sesji „Pamięć teatru”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
 2. Referat: Granice dyskursu strukturalno-semiotycznego na przykładzie partytury “Wielopole, Wielopole” Tadeusza Kantora, odczyt na konferencji „Metodologia badań dramatu w Polsce”, UJ Kraków 2000 r.
 3. Referat: Cricoteka – żywe muzeum Tadeusza Kantora, odczyt i udział w warsztatach Nowe formy prezentacji muzeów literackich, Muzeum Anny Achmatowej, Sankt Petersburg 3-8.12.2001 r.;
 4. Referat: Sceniczne „pokoje pamięci i wyobraźni” Tadeusza Kantora jako miejsca odzyskiwania tożsamości, wykład towarzyszący wystawie „Tadeusza Kantor. Interior imaginacji” w Galerii ZACHĘTA w Warszawie, 8 05.2005 r.
 5. Referat: Ostatnie spektakle Tadeusza Kantora (wykład wraz z prezentacją multimedialną), sesja: Dni Tadeusza Kantora w Centrum Meyerholda, Moskwa 14. 10. 2005 r.
 6. Referat: Dwa ostatnie spektakle Tadeusza Kantora (wykład wraz z prezentacją multimedialną) sesja: Klisze pamięci – Dni Tadeusza Kantora w Poznaniu, 5.11.2005 r., Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu;
 7. Referat: „Umarła klasa” i „Wielopole, Wielopole” Tadeusza Kantora, wykład podczas XIV Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej, Katowice 14-25. 11. 2005 r.;
 8. Referat: Recepcja ostatniego spektaklu Tadeusza Kantora „Dziś są moje urodziny” w Niemczech i Szwajcarii, odczyt i prezentacja multimedialna podczas polsko-niemieckiego sympozjum: TADEUSZ KANTOR A NIEMCY I SZWAJCARIA, Kraków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 10.12.2005 r.
 9. Referat: Powieść „stąd” jako czytelnicze studium antropologiczno–cywilizacyjne. Podolkuskie ścieżki tekstów Jana Waśniewskiego, Bukowno, VI, 2007 r., konferencja: Zapisane w krajobrazie. Lekturowe obrazy regionów dawniej i dziś. II Bukowieńskie Spotkania Naukowe.
 10. Referat: Poetyka kulturowa dla szkoły. Dydaktyka polonistyczna wobec wyzwań antropologii literatury, Konferencja naukowa: Literatura i antropologia, Maniowy, czerwiec 2007, (org. IFP AP Kraków.)
 11. Referat w ramach III Bukowieńskich Spotkań Naukowych, czerwiec 2008: Wiersz jako pomnik, ścieżka, punkt obserwacyjny i ślad. Z poetycką mapą ruszamy w bliższy i dalszy świat.
 1. Referat na ogólnopolskiej konferencji: Dramat w historii – historia w dramacie, AP Kraków 2008: Odys –Wyspiański – Grotowski – Kantor – …uczeń? Historia i ciało w perspektywie antropologicznej dydaktyki dramatu.
 2. Referat na ogólnopolskiej konferencji: Co oznacza dialog kultur w edukacji?, UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w Lublinie: Szkolny dialog między modernizmem a postmodernizmem: z dramatu milczącej wrogości ku metodyce dramatycznego poznania.
 3. Referat na ogólnopolskiej sesji: 50 lat Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: Antropologia literacka jako perspektywa dla dydaktyki polonistycznej.
 4. Referat pt. Kulturowy kapitał regionu w gwarowych opowiadaniach Jana Waśniewskiego. Ku źródłom bolesławskiej tożsamości wygłoszony w dn. 18.09.2009 r. w ramach konferencji naukowej 730 lat Bolesławia w Centrum Kultury w Bolesławiu.
 5. Referat pt. Na pograniczu metropolii. Język regionu w opowiadaniach Jana Waśniewskiego, wygłoszony 19.09.2009 r. w Skawinie podczas popularnonaukowej konferencji regionalnej.
 6. Referat pt.: Szkolna polonistyka odcięta od diagnoz współczesności. Groźne konsekwencje modernistycznego wyprofilowania podstawy programowej, Konferencja naukowa: Nowa podstawa programowa – Proces dydaktyczny – Egzaminowanie, 1-2 czerwca 2009 r., Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 7. Referat pt. Między nowoczesnością doktrynalną a idiomatyką po-ponowoczesności. Dylematy uniwersyteckiej dydaktyki literacko-teatralnej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Doświadczenie Nowoczesności w Literaturze i Teatrze – perspektywa polska, perspektywa europejska, 5-7.06.2010 r., Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski; Instytut Teatralny w Warszawie.
 8. Referat: Bohater ponowoczesny na polskiej scenie. Akceptowany, wykluczony czy nierozumiany? Konferencja nauk.: Teatr – niebezpieczna przyjemność, UŁ Łódź 20-21 maja 2010 r.
 9. Referat: Ocenianie w świecie pozbawionym kryteriów. Ewaluacja polonistyczna wobec otwartych procesów ponowoczesności, Konferencja nauk.: Efekt motyla. Humaniści wobec metaforyki teorii chaosu, Uniw. Wrocławski, 11-12.10.2010 r.
 10. Referat: Dzieło artystyczne jako przestrzeń dydaktyczna. W krainie scenariuszy kulturowych, Konferencja naukowa: Twórczość w szkole UMCS Lublin, 21-22 IX 2010 r.
 11. Referat pt. Szkolne ścieżki języka: z gramatycznych manowców ku performatyce życia, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, UŚ Katowice, Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, 18-19 listopada 2010 r.
 12. Referat pt. Uczyć pragnienia. Dydaktyka polonistyczna w dialogu z pożądaniem. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa GENDER- QUEER- EDUKACJA. W STRONĘ PRAKTYKI, 15  kwietnia  2010, UP Kraków.
 13. Referat: Kantor – reaktywacje własnej realności. Ostatnie spektakle Teatru Cricot 2, Międzynarodowa Konferencja Dziś Tadeusz Kantor! Dwudziesta rocznica śmierci Tadeusza Kantora, Uniwersytet Jagielloński /PWST Kraków, 8-10.12.2010 r.
 14.  Referat: Ja realny pod niebem moich transcendencji. Poszerzanie „pokoików wyobraźni” Tadeusza Kantora, Konferencja Tadeusz Kantor – inne spojrzenia. W 20. rocznicę śmierci Artysty, 6 grudnia 2010 r., Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27, Wrocław.
 15. Referat pt. Literatura w instytucjach kultury: Literatura w instytucjach kultury i placówkach oświatowych, Regionalny Kongres Kultury, Bukowno 2010.
 16. Referat pt. Ocenianie jako wytwarzanie horyzontu aksjologicznie obojętnego. Problem wartościowania polonistycznych osiągnięć ucznia, Ogólnopolska konfer. naukowa Wartości i wartościowanie w edukacji, nauce i kulturze, KUL LUBLIN 8-9.03.2011
 17. Referat pt. Tragizm, wiedźmy i Elsynor. Co Szekspir mówi dzieciom we współczesnej szkole, Międzynarodowa konfer. naukowa Szekspir wśród znaków kultury polskiej – UP Kraków 24-26.03.2011 r.
 18. Referat pt. Transmedialne ja – czyli podmiot performatywny w relacji z kulturą, Ogólnopolska konfer. naukowa W kręgu adaptacji, UP Kraków 16 -17.11.2011 r.
 19. Referat pt.: Pomiędzy anglosaską ponowoczesnością, niemiecką metafizyką, francuskim estetyzmem a rosyjską fobią. Edukacja w poszukiwaniu polskiego paradygmatu humanistycznego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Europa Środkowa i Wschodnia na szlakach tradycji kultury, Gniezno – Ostrów Lednicki, 28 września 2011 r.
 20. Referat pt.: Wchodzę w obrazy, tworzę krajobrazy. Ponowoczesne horyzonty doświadczenia, Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu, z cyklu: Region – Edukacja – Kulturalnej, Bukowno, 14-15 czerwca 2012 r.
 21. Referat pt.: Podmiot w transmedialnym dialogu z kulturą.  Od fantazmatu do nowych form dramatu egzystencji, Konferencja naukowa Dramat i doświadczenie, 24 – 25 maja 2012, Uniwersytet Śląski, Katowice, Instytut Nauk o Kulturze, Zakład Teatru i Dramatu.
 22. Referat pt.: Stany graniczne literatury. Przypadek lektury szkolnej, IV Symposium Opoliensis, Granice w literaturze – Literatura i jej granice, Opole, 20-21. 09. 2012, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Slawistyki.
 23. Referat pt.: Polskie Akropolis czy środkowoeuropejski meeting point? Kraków jako narastające nie-miejsce, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kraków w tekstach literackich i przekazach medialnych, 26-27.09. 2012 r., Katedra Mediów i Badań Kulturowych, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 24. Referat pt.: Budowanie na wyspach? Szkolne archipelagi tożsamości, Ogólnopolska Konferencja naukowa Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej, Kraków 5-6 grudnia 2012 r., Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 25. Referat pt.: Ciało, moc, pragnienie, pożądanie. Antyczny heros we współczesnym filmie i teatrze, Ogólnopolska konferencja naukowa IBE z cyklu BADANIA I POLITYKA EDUKACYJNA: Reaktywacja klasyki w szkole. Biblia i antyk, czyli pytania o fundamenty, 5-6 marca 2013 r., Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 26. Referat pt.: Budzić emocje, wytwarzać realność. Poezja jako performatyka wydarzenia, Ogólnopolska konferencja naukowa EMOCJE – EKSPRESJA – POETYKA, 25-26 kwietnia 2013 r., Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku.
 27. Referat pt.: Wirtualizacja sceny współczesnej, czyli ku transmedialnej antropologii teatru, I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców „Film i media – przeszłość i przyszłość”, 6-8 czerwca 2013 r., Europejskie Centrum Konferencyjne w Kamieniu Śląskim.
 28. Referat pt.: Polonocentryczny dyskurs edukacyjny: ramy, poetyka, transgresje, Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy”, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 20-23.11.2013 r.
 1. Referat pt.: Poetyckie wytwarzanie realności /poetyka performatyki społecznej, IV SYMPOZJUM KONSTRUKTYWISTYCZNE. INSPIRACJE I PRZYSZŁOŚĆ KONSTRUKTYWIZMU, Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 10.04.2014 r.
 2. Referat pt.: Dydaktyki języka narodowego w słowiańskiej Europie. Projekt poetyki immunizacji, V SYMPOSIUM OPOLIENSIS: NIE-SWOJE, NIE-OBCE W LITERATURACH I KULTURACH SŁOWIAŃSKICH, Katedra Slawistyki Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, 8 – 9.05. 2014 r.
 3. Referat pt.: Ja – artysta. Mediatyzacja doświadczenia w projekcie „Dom wzgórz”, Sympozjum naukowe: Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja, Katedra Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 13.06.2014 r.
 4. Referat pt.: Immunization of didactics of national languages in Slavic Europe, Międzynarodowa konferencja naukowa: Innovation of Implementation in Education and Pedagogical Work – Challenges and Dilemmas, Teacher Education Faculty, University of Belgrade, 14.11.2014 r.
 5. Referat: Więcej niż teatr, więcej niż media: scena rzeczywistości rozszerzonej, ogólnopolska Konferencja Humanistyka cyfrowa wobec humanistyki słowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, KUL, 23 kwietnia 2015.
 6. Referat: Działania teatralne – szansą na formację dzieci i młodzieży? w: PANEL EKSPERCKI “Laboratorium teatralne”, UAM Poznań 2015.
 7. Referat: Polonistyka szkolna w przestrzeni afektywnej, II Kongres Dydaktyki Polonistycznej, UŚ Katowice 18-22.11.2015.
 8. Referat: Ciało poezji w technologii Augmented Reality, konferencja naukowa: Artysta: biokulturowy interfejs?, Nowe wymiary „pokoików wyobraźni” w rzeczywistości rozszerzonej, Kraków 7 grudnia 2015 r., Uniwersytet Pedagogiczny ul. Podchorążych 2.
 9. Referat: EDUKACJA TEATRALNA W POLSCE, konferencja: EDUKACJA DLA TEATRU A PEDAGOGIKA TEATRALNA IDEE I PRAKTYKA, UJ Kraków, Teatr Bagatela, 2-4 grudnia 2015.
 10. Referat: Ciało artysty/ciało poezji w teatrze Tadeusza Kantora, 7 międzynarodowa Konferencja z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia pt. „Ciało i język”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 19-20 marca 2016.

Wybór publikacji poetyckich lub popularyzujących wiedzę

 1. Tomiki poezji: Widziałem ptaka, WOK, Katowice 1991; Zasypiam w twoich oczach, KKAL, Kraków 1994; Sen nas owiewa, Miniatura, Kraków 1995; Dajcie mi ciszę, KKAL, Kraków 1998.
 2. Redagował książki poetyckie (m.in. Ignacy S. Fiut Logika serca, Kraków 1996).
 3. Zera, w: Ziemia Olkuska, nr 3, Olkusz 2007, s. 15.
 4. Pejzaż z domem i chmurą, w: Almanach XXXV Krakowskiej Nocy Poetów, Sz. Wroński, D. Terier, L. Żukowska, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2007, s. 129.
 5. Przedmowa w tomie: XI edycja Konkursu o Gmerk Olkuski A. D. 2007, MOK Olkusz, Olkusz 2007.
 6. Publikacje omówień prac nadesłanych na konkursy literackie w MOK Olkusz (konkurs o Gmerk Olkuski 2004-2010, konkurs Pod Diablą Górą, Bukowno 2009-2011).
 7. Publikacje w almanachach i wydawnictwach pokonkursowych w latach 2007-2012, MOK OLKUSZ, MOK BUKOWNO.

Działalność kulturalno-społeczna:

 • Prowadził wieczory autorskie poetów ze ZLP i SPP w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie, w Piwnicy pod Baranami, w BWA w Olkuszu, Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.
 • Publikował w Dzienniku Zachodnim, Dzienniku Pojezierza, Niedzieli, Wiadomościach Kulturalnych, Magdalence Literackiej, almanachach Krakowskich Nocy Poetów, Przekładańcu, w języku niemieckim w Almanachu WORTLAUT pisarzy Norymbergi. Tłumaczył też wiersze z języka niemieckiego. Zredagował trójjęzyczny almanach wierszy pt. Poeci Krakowa w Norymberdze i Pradze (wyd. Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków 1998).
 • Prowadził warsztaty twórcze w MBWA OLKUSZ dla literatów. Był komisarzem wystaw fotografii oraz rysunków Tadeusza Kantora: Dokumentacja Teatru Śmierci, MBWA Olkusz 2001; Teatr Śmierci w fotografiach Maurizio Buscarino, Cieszyn 2001;
 • Juror konkursów poetyckich (O Gmerk Olkuski, 2001-2010), juror powiatowego przeglądu teatralnego „Teatralia” w MOK Olkusz. Juror Przeglądu Teatrów Szkół Niepublicznych Krakowa 2007-2009, Teatr Ludowy.
 • Prezentował swoje wiersze oraz popularyzował wyniki swoich badań naukowych w radiu ALFA, VOX, eM a także TVP3.
 • Prowadzi spotkania poetyckie, m.in. Noc poetów w MOK w Bukownie (2010-2013).
 • Opieka merytoryczna nad aktywnością literacką i wydawniczą Klubu Literackiego w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu (2009-2016).

Współpraca ze środowiskiem edukacyjnym:

 • Cykl warsztatów metodycznych w krakowskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli nt. współczesnych tendencji w szkolnej dydaktyce literatury i języka. Cykl odbył się w krakowskim oddziale ODN w lutym i marcu 2007 r. W warsztatach udział wzięło ok. 30 nauczycieli języka polskiego.
 • Wykłady popularnonaukowe i z okazji rocznic, m.in.:

– wykład w Międzynarodowy Dzień Teatru 2010, Towarzystwo Kultury Teatralnej OLKUSZ: Teatr Współczesny – od fikcji do performansu, (25.03.2010).

– wykład dla Stowarzyszenia Regionalnego w Centrum Kultury w Bolesławiu (09.2009 r.).

– wykład pt. Jak pisać esej, opowiadanie, wiersz… (w kontekście konkursu: Ta ziemia sercu od innych droższa) (Dworek Białoprądnicki Kraków: 9.04. 2010 r. ).

– szkolenia metodyczne dla nauczycieli ZS nr 4 w Olkuszu i ZS w Brzesku (06.2011 r.).

– wykłady w Uniwersytecie Otwartym w MOK w Bukownie (2013).

– wykłady w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w MOK w Olkuszu (2012-2014).